HİZMETLERİMİZ

Ticaret Hukuku ve Şirketler

İcra ve İflas Hukuku

Hizmetlerimiz

Ceza Hukuku

Medeni Hukuk ve Miras Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır

Borcun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye'de bu alan, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

Suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.

Kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır.

İş Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hukuku

Vergi Hukuku

İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. Uyuşmazlıklargenellikle asliye hukuk mahkemelerinde veya asli mahkemesi niteliğindeki iş mahkemelerinde görülür.

Devletlerin kıta sahanlığı ve münhasır egemenlik hakkına sahip olduğu su alanlarının tanımlanmasında kuralları belirten, bu kurallar dahilinde uluslararası denizlerden yararlanmalarını belirli bir çerçeveye oturtan bir disiplindir. 

Telif Hakları veya Fikri haklar diye de anılan “Fikri Mülkiyet”, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder.

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk ; vergi (gelir) hukuku , harcama (gider) hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir. 

Sigorta ve Taşıma Hukuku

İdare Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Rekabet Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yüklendiği sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen özel hukuk dalıdır.

Anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır.

Gayrimenkul hukuku taşınmazlarla ilgili mülküyet ilişkilerini düzenleyen ve eşya hukukunun önemli bir dalıdır. İmar  hukuku, kat mülkiyet hukuku, kadastro hukuku, imar kanunu gibi bir çok konudaki kanun ve mevzuatları içinde barındırır.

Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici veya kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek için gerekli düzenleme ve denetlemelerle rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Yabancılık Unsuru Taşıyan Hukuki İşlemler

Uluslararası Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Ticari Sözleşmeler

Bankacılık ve Finans Hukuku

Ortak Yatırım Girişimleri (Joint Ventures)

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler.

Milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkındadır.

Bir şirketin başka bir şirketi satın alması ya da birden çok şirketin aynı çatı altında bir araya gelmesi durumudur. Çeşitli sebeplerle, farklı, aynı ya da benzer sektörlerdeki şirketler, birbirleri ile birleşebilir ve pazardaki konumlarını değiştirebilirler.

Hem yerel düzeyde hem de uluslararası alandaki ticari ilişkilerin daha sağlıklı ve hukuki bir zeminde gerçekleşmesi için taraflar arasındaki sözleşmeler, konunun uzmanı kişiler tarafından hazırlanmalıdır.

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına, ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. 

İki ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, kararlaştırdıkları belirli bir yatırım projesi için birlikte hareket etmek için oluşturdukları ortak işletme yapısıdır

Tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal veya bir değer veya edimdir.